Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nowy projekt budowlany – co zmieni nowelizacja prawa budowlanego?

Na początek powiedzmy, że projekt każdej ustawy, która trafia do Sejmu musi zawierać uzasadnienie, w którym jego autorzy wyjaśniają cel i podstawowe założenia nowych przepisów. Również dotyczy to takiej oto ustawy o takim oto tytule: „Ustawa z 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw”. Ma ona również obszerne uzasadnienie. Należy wiedzieć, że w uzasadnieniu dotyczącym tej ustawy przeczytamy, że potrzeba wprowadzenia zmian „wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. W celu uczynienia bardziej czytelnym zakresu odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji w projektowanych przepisach przewiduje się podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

Rozróżnienie elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej, do elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci, sprawi, że wydawanie decyzji pozwolenia na budowę czy też przyjęcie zgłoszenia wraz z projektem będzie przebiegało sprawniej i szybciej. Ponadto przewiduje się, że podział projektu budowlanego spowoduje zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz umożliwi szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę”. Należy wiedzieć, że przepisy dużej nowelizacji „Ustawy – Prawo budowlane” zaczną obowiązywać 19 września 2020 roku.

Po tym długim wstępie przechodząc już ściśle do meritum trzeba wiedzieć, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, zarządcy nieruchomości lub użytkownicy wieczyści, którzy znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu (mówi o tym art. 28 ust. 2 „Prawa budowlanego”). Należy więc wiedzieć, że bardzo ważne znaczenie ma określenie tego, na które działki będzie miała wpływ dana inwestycja. Należy wiedzieć, że to właśnie od tych ustaleń zależy, którzy osoby (sąsiedzi) będą brały udział w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Trzeba podkreślić, że w obecnej chwili przez obszar oddziaływania inwestycji rozumie się teren (obszar) wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu (obszaru). Natomiast kiedy już wejdzie w życie ustawa nowelizująca wyrażenie „w zagospodarowaniu, w tym zabudowy” zostanie zastąpione takim oto zwrotem – „w zabudowie”.

Należy zadać takie oto pytanie – co jest przewodnią intencją ustawodawcy? Trzeba wiedzieć, że jego intencją (zamysłem) jest ograniczenie kręgu stron postępowania do tych osób, na czyich nieruchomościach ograniczona zostanie możliwość wcielania w życie obiektów budowlanych. Autorzy projektu nowelizacji podają taki oto sztandarowy przykład: ograniczenia dla działki (sąsiedniej) spowodowane koniecznością wyznaczenia na niej służebności dla działki, na której realizowana ma być inwestycja budowlana, uniemożliwi właścicielowi jej zabudowę w zakresie obszaru objętego służebnością. Ponieważ jest to ograniczenie związane z zabudową (przykładowo nie będzie możliwości wykonania ogrodzenia na granicy, aby umożliwić przejazd), działka taka mieścić się będzie w obszarze oddziaływania.

Jednak generalnie trzeba podkreślić, że w praktyce nie wiele się zmieni. W obecnej chwili podczas ustalania obszaru oddziaływania inwestycji nie są brane pod uwagę subiektywne odczucia właścicieli sąsiednich działek, lecz konkretne ograniczenia, które muszą wprost wynikać z przepisów prawnych. Natomiast pamiętajmy o tym, że przepisy te odnoszą się właśnie do ograniczeń związanych z zabudową, takich jak na przykład: nasłonecznienie, przesłanianie czy zbliżenie do granicy działki.

Ponadto warto dodać, że projekty budowlane w dotychczasowym kształcie, składające się z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego (bez wyodrębnionej części technicznej) – będziemy mogli załączać do wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenia budowy przez rok od wejścia w życie nowych przepisów, czyli do 18 grudnia 2021 roku. Należy też powiedzieć o tym, że od 19 września 2020 roku stare projekty, tak jak i nowe, będziemy składać w starostwie w trzech egzemplarzach. Natomiast do tej daty wymagane będą cztery egzemplarze projektu.

Leave a comment